peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Expertise

Het fiscaal begeleiden van emigratie

innovative_tax_element

Er kunnen diverse redenen zijn om naar het buitenland te emigreren. Wellicht krijgt u een baan in het buitenland, verhuist uw bedrijf of wilt u na de verkoop van uw bedrijf genieten van een aangenaam klimaat in het buitenland. Enkele populaire emigratielanden zijn Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zwitserland en Zweden.


Wanneer u vanuit Nederland emigreert zal de Nederlandse Belastingdienst u verzoeken een emigratie-aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Op basis van deze aangifte wordt vervolgens door de Belastingdienst vastgesteld of aan u zogeheten conserverende aanslagen met een looptijd van maximaal tien jaar zullen worden opgelegd. Dat kan het geval zijn als u pensioenrechten of een aanmerkelijk belang in een vennootschap bezit. Nederland legt een dergelijke conserverende aanslag op ter behoud van haar heffingsrechten. Wanneer u bepaalde transacties doet waarop deze conserverende aanslag betrekking heeft, hangt het onder meer af van het tijdstip en de inhoud van het belastingverdrag dat Nederland met uw nieuwe woonland heeft of - en in welke mate - Nederland deze heffingsrechten nog kan effectueren. In de oudere belastingverdragen heeft Nederland gedurende vijf jaar na uw emigratie nog het recht voordelen uit aanmerkelijk belang in de heffing te betrekken. In recentere belastingverdragen (België, Portugal en Zwitserland) heeft Nederland tot tien jaar na uw emigratie naar een van deze drie landen nog het heffingsrecht om voordelen uit aanmerkelijk belang in de Nederlandse inkomstenbelastingheffing te betrekken.

Ook met het (gedeeltelijk) verhuizen van uw bedrijf naar het buitenland hebben wij ervaring. Reden voor een dergelijke verhuizing kunnen bijvoorbeeld de betere marktkansen zijn of betere vestigingsvoorwaarden. Vanuit fiscaalrechtelijk perspectief is relevant dat een dergelijke verhuizing, waar mogelijk, zonder fiscale belastingheffing plaatsvindt. Wanneer nog een deel van de Nederlandse onderneming achterblijft in Nederland dan is dit onder voorwaarden mogelijk.

Indien de gehele onderneming naar het buitenland wordt verplaatst dan zal, idem zoals dat in bij uw emigratie in privé het geval is, aan de Belastingdienst opgave moeten worden gedaan van de werkelijke waarde van uw onderneming. De vennootschap zal dan in principe moeten afrekenen (zogenaamde exitheffing) voor de Nederlandse vennootschapsbelasting over alle fiscale en stille reserves die in het ondernemingsvermogen begrepen zitten. In november 2011 besliste het Europese Hof van Justitie in de zogenaamde National Grid Indus zaak dat een fiscale emigratie van een vennootschap niet  fiscaal neutraal hoefde te verlopen. Het ging om een emigratie van een Nederlandse vennootschap naar het Verenigd Koninkrijk. Het Hof besliste dat de onmiddellijke invordering van de belastingen voor zover die betrekking heeft op de afrekening over stille- en fiscale reserves en goodwill die nog niet zijn gerealiseerd als strijdig met het Europese  evenredigheidsbeginsel.

Het Hof besliste vervolgens dat de nationale wetgeving de belastingplichtige een tweetal keuzes moet bieden:

  • De verschuldigde belasting op grond van de exitheffing kan meteen wanneer de vennootschap haar werkelijke leiding verplaatst naar een andere lidstaat worden betaald;
  • Er kan (rentedragend) uitstel van betaling worden verkregen tot het moment dat de stille- en fiscale reserves worden gerealiseerd.

Onlangs op 31 januari 2013 heeft Europese Hof van Justitie Nederland in het ongelijk gesteld in een rechtszaak die de Europese Commissie (EC) tegen Nederland over de exitheffing had aanpassen. Nu Nederland haar wetgeving naar aanleiding van het National Grid Indus arrest nog niet heeft aangepast werd Nederland in gebreke gesteld. Op 14 december 2011 heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit overigens enkele versoepelingen doorgevoerd.
Innovative Tax volgt de ontwikkelingen in de internationale en Europeesrechtelijke fiscaliteit op dit gebied op de voet.

Wij hebben ruime ervaring met fiscale emigraties van particulieren en ondernemers naar het buitenland. Wij zijn bekend met de problematiek die speelt en zijn in staat, samen met fiscale adviseurs in uw nieuwe woonland, de emigratie fiscaal optimaal te begeleiden. 

Terug

Bezoekadres

Contact

Volg ons