peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Actueel

Benut de 30%-regeling

innovative_tax_element

Het kan voor expats bijzonder interessant zijn om in Nederland te gaan werken. Nederland kent namelijk een fiscale regeling die het mogelijk maakt dat werkgevers een onbelaste vergoeding kunnen geven aan vanuit het buitenland aangeworven werknemers voor de extra kosten die zij maken. Denk bijvoorbeeld aan de doorgaans dure internationale scholen voor de kinderen. Het (belasting)voordeel van de 30%-regeling kan behoorlijk oplopen.

 

Wijzigingen per 1 januari 2019

In het regeerakkoord is afgesproken dat de looptijd van de 30%-regeling wordt verkort van 8 naar 5 jaar. De wetgever heeft daarmee het advies opgevolgd dat is uitgebracht in het “Evaluatierapport 30%-regeling”. Met Prinsjesdag is duidelijk geworden dat dit voornemen daadwerkelijk wordt omgezet in regelgeving.

Vanwege het feit dat de dividendbelasting toch niet wordt afgeschaft is er op de valreep toch nog overgangsrecht tot stand gekomen, voor de groep expats voor wie de maatregel per 2019 of 2020 zou eindigen. Dit betekent dat alléén de groep voor wie de 30% beschikking in 2021 zou eindigen met terugwerkende kracht wordt getroffen door een verkorting van 1 jaar. Wij vragen ons af waarom de wetgever niet gewoon alle bestaande beschikkingen respecteert.

Waarom verkorting van de looptijd?

In 2017 is het rapport “Evaluatie 30%-regeling” verschenen. Met dit rapport in de hand verdedigt de regering het standpunt dat verkorting van de looptijd zorgt voor een hogere doelmatigheid. Het blijkt namelijk dat bij meer dan 80% van de ingekomen werknemers na 5 jaar de 30%-regeling niet meer wordt toepast. Het is naar onze mening de vraag of deze argumentatie voldoende steekhoudend is. Immers het Nederlandse bedrijfsleven komt veel kenniswerkers te kort. Daarnaast past de inkorting van de 30%-regeling niet binnen het doel om het Nederlands vestigingsklimaat aantrekkelijk en competitief te houden.

Voorwaarden toepassing 30%-regeling

Prinsjesdag 2018 heeft geen veranderingen gebracht aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de faciliteit.

Wil een uit het buitenland aangeworven werknemer gebruik kunnen maken van de regeling dan zal een verzoek moeten worden ingediend bij de Belastingdienst. Er moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. Er moet sprake zijn van een werkgever die in Nederland inhoudingsplichtig is.

 

Onder inhoudingsplichtige moet worden verstaan degene tot wie een of meer personen in dienstbetrekking staan of loon uit vroegere dienstbetrekking wordt verstrekt. Indien de werkgever niet in Nederland is gevestigd, is deze slechts inhoudingsplichtig als zij een onderneming in Nederland uitoefent of in Nederland een salarisadministratie voert, en zich bij de Belastingdienst als inhoudingsplichtige voor de loonheffing / sociale premies heeft gemeld.

2. Werknemer was gedurende 2/3e van een periode van 2 jaar voor de indiensttreding woonachtig op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens.

De indiensttreding vindt plaats op de dag dat de arbeidsovereenkomst start. Het verzoek om toepassing van de 30% regeling moet uiterlijk binnen vier maanden na de start van de dienstbetrekking door de expat worden ingediend. De werknemer mag dan niet reeds in Nederland werkzaam zijn, waarbij opgemerkt moet worden dat een stage of opleiding niet onder “werkzaam zijn” valt.[1] De periode waarin een promovendus in Nederland verblijft ter verkrijging van zijn titel wordt hierbij niet gerekend als een periode van wonen en werken in Nederland.[2]

Als de werknemer gedurende de looptijd van de 30%-regeling van dienstbetrekking wisselt, hoeft niet opnieuw aan de genoemde voorwaarde te worden voldaan. Hij moet wel zonder onderbreking bij de nieuwe werkgever in dienst treden.

Met de grens van 150 kilometer wordt een directe lijn tot de Nederlandse grens bedoeld. Veel Duitsers en Belgen zullen derhalve buiten de 30% regeling vallen.

3. De werknemer bezit een specifieke deskundigheid

De specifieke deskundigheid wordt bij fictie vastgesteld indien de werknemer een bepaald jaarsalaris ontvangt. Dit salaris bedraagt € 37.296 (2018), de vergoeding voor extraterritoriale kosten moeten hierbij worden meegerekend.

Ook als deze fictie niet van toepassing is kan de werknemer een specifieke deskundigheid bezitten. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het niveau van de gevolgde opleiding, de relevante werkervaring en het beloningsniveau in Nederland ten opzichte van het land van herkomst van de werknemer.

De staatssecretaris heeft ten aanzien van bepaalde groepen werknemers bepaald dat deze specifieke deskundigheid bezitten:[3]

-       Topmanagers van internationale concerns

-       Wetenschappers met specifieke kennis

-       Productspecialisten

-       Docenten van internationale scholen

 

Voorbeeld belastingvoordeel

Het afgesproken salaris in het belastingjaar 2018 van persoon A bedraagt 50.000 exclusief vergoeding. De werknemer moet de daadwerkelijke gemaakte extraterritoriale kosten “hieruit” betalen. Wij zullen de heffingskortingen wegdenken.

Salaris met toepassing 30%-regeling 50.000 Salaris zonder toepassing 30%-regeling 50.000
Vrijgesteld deel 21.429    
Belastbaar salaris 28.571 Belastbaar salaris 50.000
Belasting 10.805 Belasting 19.559
       
Netto Salaris 39.195 Netto Salaris 30.441

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van alle randvoorwaarden bij de toepassing van de 30%-regeling. Wij hebben ervaring in het begeleiden van verzoeken voor toepassing van de faciliteit. Wilt u meer informatie of wilt u begeleiding bij de aanvraag, neemt u dan contact met ons op.

Innovative Tax BV

Erik Jansen / Stefan Everts

Nijmegen, 16 november 2018

024-7600136

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


[1] HR 24 oktober 2008, nr. 07/12637, NTFR 2008/2081.

[2] Art 10e, lid 3, Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965.

[3] Brief staatssecretaris van Financiën 2 februari 1993, nr. DB92/4550, V-N 1993/727,5.

Terug

U wilt meer weten over "Benut de 30%-regeling"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.