peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Actueel

De fiscale innovatiebox nieuwe stijl

innovative_tax_element

Huidige innovatieboxregime

Nederland heeft in de afgelopen jaren een uitstekende reputatie opgebouwd bij het stimuleren van innovatieve bedrijven en het aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland. Zo kan een bedrijf vanaf de ontwikkelingsfase in de loonsfeer de Wet Bevordering voor Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) benutten. In de exploitatiefase biedt de innovatiebox voor door het bedrijf voor eigen rekening en risico ontwikkelde innovaties uitkomst op een aantrekkelijk fiscaal voordeel. Innovatieve bedrijven kunnen met de fiscale innovatiebox aanspraak maken op de mogelijkheid (een deel van) de winst uit innovatie af te rekenen tegen een aantrekkelijk belastingtarief van 5% (in plaats van 20% á 25%).

Bedrijven kunnen aanspraak maken op toepassing van de innovatiebox wanneer een bedrijf in eigen beheer en voor eigen rekening en risico speur- en ontwikkelingswerkzaamheden verricht die resulteren in een octrooi/patent, kwekersrechten of een immaterieel activum waarbij voor de ontwikkeling een speur- en ontwikkelingswerk verklaring (S&O verklaring) is afgegeven door het RVO. Tot op zekere hoogte is het toegestaan speur- en ontwikkelingswerkzaamheden uit te besteden.

Onlangs bleek uit een door de staatssecretaris van Financiën uitgevoerde evaluatie van de innovatiebox dat deze doeltreffend en doelmatig is en een relevante bijdrage levert aan het bevorderen van hoogwaardig speur- en ontwikkelingswerk in Nederland. Samen met de WBSO, de aanwezigheid van toponderzoekers en toponderzoeksinstituten draagt de innovatiebox bij aan een goed vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven in Nederland.  

Innovatiebox nieuwe stijl vanaf 1 januari 2017
Het succes van de Nederlandse innovatiebox is niet onopgemerkt gebleven. Naar aanleiding van kritiek vanuit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland op de ruime definitie van innovaties in het huidige Nederlandse innovatieboxregime is er binnen de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de G20-landen overleg geweest aan welke criteria internationaal gezien een innovatieboxregime in de toekomst zal moeten voldoen.

In oktober 2015 heeft de OESO in haar Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) rapport de kaders aangegeven van de innovatieboxregimes nieuwe stijl. Om te voorkomen dat speur- en  ontwikkelingswerkzaamheden die in het buitenland hebben plaatsgevonden in Nederland nog belastingvoordeel opleveren zal de innovatiebox nieuwe stijl aansluiten bij de plaats waar de speur- en ontwikkelingswerkzaamheden feitelijk worden verricht (en de hieruit voortvloeiende kosten/uitgaven worden gemaakt) en dus de waardecreatie plaatsvindt  (zogenaamde modified nexus approach) Uitsluitend voor winst uit innovaties die in Nederland door het bedrijf zelf zijn voortgebracht staat de innovatiebox nieuwe stijl nog open.

Het rapport omschrijft ook welke categorieën immateriële activa (IP) in aanmerking kunnen komen voor een innovatiebox nieuwe stijl. De innovatiebox nieuwe stijl zal nog slechts openstaan voor:

  1. innovaties waarvoor een patent of een functioneel vergelijkbaar recht is afgegeven (bijvoorbeeld octrooi en ook kwekersrechten);
  2. innovaties waar het software betreft dat wordt beschermd met een auteursrecht/copyright;
  3. innovaties waarvoor een certificaat is verkregen waaruit het innovatieve gehalte blijkt en dat is verstrekt door een daartoe bevoegde overheidsinstantie die onafhankelijk is van de Belastingdienst. Onder de innovatiebox nieuwe stijl biedt de S & O beschikking van RVO géén toegangsticket meer tot de innovatiebox tenzij aan de hierna volgende MKB criteria wordt voldaan.

De derde categorie geldt alléén voor het Nederlandse MKB. Dit zijn ondernemingen met een groepsomzet van maximaal € 50 miljoen en een omzet uit voor de innovatiebox kwalificerende IP van de belastingplichtige zelf van maximaal € 7,5 miljoen. Voor beide bedragen (de groepsomzet en de omzet uit innovatie) wordt uitgegaan van een vijf jaars gemiddelde. Nederlandse bedrijven die een omzet (uit innovatie) realiseren boven genoemde grenzen kunnen dus voor winst die afkomstig is uit succesvolle WBSO innovaties géén aanspraak meer maken op de innovatiebox nieuwe stijl. Wél staat voor deze bedrijven nog de mogelijkheid open de innovatiebox nieuwe stijl te claimen voor winst uit innovatie die afkomstig is uit de onder 1) en 2) genoemde categorieën.

Voor MKB bedrijven (bijvoorbeeld softwareontwikkeling) die voor eigen rekening en risico met gebruikmaking van de faciliteit van de WBSO in eigen beheer kwalificerende innovaties voortbrengen lijkt de innovatiebox nieuwe stijl weinig veranderingen teweeg te brengen in vergelijking tot het huidige regime.

Wat betreft de innovatiebox nieuwe stijl voor MKB ondernemingen is nog relevant dat, anders dan onder het huidige Nederlandse innovatieboxregime, winst uit innovatie die afkomstig is van verbeteringen in productiemethoden (efficiencyvoordelen / kostenbesparingen dankzij procesverbeteringen) niet meer kwalificeren. Voor de Nederlandse maak- en voedingsindustrie kan dit betekenen dat géén / minder aanspraak kan worden gemaakt op de innovatiebox nieuwe stijl.

Welke praktische consequenties heeft een en ander?
De aangepaste wetgeving voor de innovatiebox nieuwe stijl wordt op Prinsjesdag 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden als onderdeel van het Belastingplan 2017. Staatssecretaris Wiebes heeft aangegeven dat de innovatiebox nieuwe stijl van kracht zal worden voor boekjaren die aanvangen op of ná 1 januari 2017. In het BEPS Rapport is echter aangegeven dat het huidige innovatieboxregime slechts mocht blijven bestaan tot en met 30 juni 2016. De verwachting is dat Nederland voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016 een soepel overgangsregime zal laten gelden.

Dit overgangsrecht geldt dan voor belastingplichtigen die op 30 juni 2016 al een meerjarige vaststellingsovereenkomst voor de toepassing van de innovatiebox met de Nederlandse Belastingdienst hadden afgesloten. De OESO heeft aangegeven dat het overgangsrecht voor belastingplichtigen met een meerjarige vaststellingsovereenkomst innovatiebox maximaal houdbaar is tot 30 juni 2021. Als een belastingplichtige op 30 juni 2016 nog in onderhandeling is over de inhoud van een meerjarige vaststellingsovereenkomst innovatiebox met de Belastingdienst lijkt nog aanspraak te kunnen worden gemaakt op genoemd overgangsrecht.

Conclusie
De innovatiebox nieuwe stijl werpt haar schaduw vooruit. Door te anticiperen op de komende regeling kunt u een aantrekkelijk fiscaal voordeel behalen wanneer de juiste actie wordt ondernomen. Maakt u nog geen gebruik van de innovatiebox dan adviseren wij u na te gaan of uw onderneming in aanmerking komt. Uiteraard kunt u ons uw vragen hierover vrijblijvend voorleggen.

Wanneer uw onderneming in onderhandeling is over of al een meerjarige vaststellingsovereenkomst innovatiebox met de Belastingdienst heeft afgesloten, dan beantwoorden wij graag uw vragen of en zo ja welke actie nodig is in anticipatie op de innovatiebox nieuwe stijl.

Innovative Tax BV beschikt over brede ervaring een uitstekend track record wat betreft het begeleiden van implementatie van de innovatiebox bij innovatieve bedrijven in vele innovatieve topsectoren (life sciences, zadenveredeling, hightech- en maakindustrie, softwareontwikkeling) in Nederland.

Wij maken graag tijd voor u.

Innovative Tax BV


Erik Jansen
Nijmegen, 22 maart 2016

Terug

U wilt meer weten over "De fiscale innovatiebox nieuwe stijl"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.