peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Actueel

Voorkom het betalen van belastingrente (inkomsten- en vennootschapsbelasting)

innovative_tax_element

Inleiding

Belastingplichtigen moeten sinds 1 januari 2013 (extra) rekening houden met de verschuldigdheid van belastingrente bij de aanslagregelingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De overheid hanteert stevige rentepercentages aan belastingrente; 4% bij de inkomstenbelasting en maar liefst 8% bij te laat betaalde vennootschapsbelasting.

 

Wanneer belastingplichtige dus uit een eerder belastingjaar nog een hoog bedrag aan inkomsten- of vennootschapsbelasting moet betalen vormt de bijkomende verschuldigde belastingrente een serieus te nemen extra kostenpost.

Heeft belastingplichtige te veel belasting betaald dan ontvangt belastingplichtige lang niet altijd een zelfde belastingrentevergoeding over zijn of haar vordering.

Om de betaling van belastingrente te minimaliseren is het relevant om zo tijdig mogelijk de aangifte in te dienen en/of om in ieder geval om het opleggen van een voorlopige aanslag te verzoeken.

Hieronder zullen wij kort de systematiek van de belastingrente in het kader van de inkomsten- en vennootschapsbelasting bespreken.

Aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Wanneer de belastingplichtige aangifte doet kunnen enkele hieronder genoemde scenario’s onderscheiden worden:

I. De aangifte is tijdig ingediend en er ontstaat een belastingschuld.

De aangifte inkomstenbelasting dient jaarlijks tijdig, dus vóór 1 mei te worden ingediend, de aangifte vennootschapsbelasting vóór 1 juni. Het lijkt logisch dat in deze situatie nooit belastingrente is verschuldigd, maar dat is helaas niet het geval.

Wanneer belastingplichtige de aangifte inkomstenbelasting vóór 1 april heeft ingediend én de inspecteur legt vervolgens een definitieve aanslag inkomstenbelasting op conform de ingediende aangifte dan is geen belastingrente verschuldigd.

Indien de Belastingdienst echter afwijkt van de ingediende aangifte waarbij méér inkomstenbelasting is verschuldigd dan bleek bij de ingediende aangifte, dan kan alsnog belastingrente verschuldigd zijn. Deze belastingrente wordt berekend over de periode vanaf 1 juli (na het betreffende belastingjaar) en eindigt zes weken ná het moment van het opleggen van de aanslag.

II. De aangifte is tijdig ingediend en er ontstaat een vordering op de Belastingdienst.

In beginsel wordt alléén belastingrente vergoed als de inspecteur een aanslag waaruit de teruggaaf voortvloeit niet tijdig heeft vastgesteld. Daar is sprake van indien meer dan 13 weken zijn verstreken na in het indienen van de aangifte. Daarnaast dient de inspecteur de aangifte te volgen. Vergoeding vindt plaats over de periode van 1 juli tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

III. De aangifte is niet tijdig ingediend en er ontstaat een belastingschuld.

Indien de aangifte inkomstenbelasting ná 1 mei is ingediend zal vrijwel altijd belastingrente verschuldigd zijn, tenzij de Belastingdienst dusdanig voortvarend te werk is gegaan dat de definitieve aanslag toch nog voor 1 juli is opgelegd. Indien de definitieve aanslag ná 1 juli wordt opgelegd maar de aanslag wel in overeenstemming is met de ingediende aangifte zal de periode waarover belastingrente moet worden betaald beperkt worden tot maximaal 19 weken.

IV. De aangifte is niet tijdig ingediend en er ontstaat een vordering op de Belastingdienst.

De belastingplichtige ontvangt slechts belastingrente indien de inspecteur de aangifte ongewijzigd heeft overgenomen en niet tijdig de aanslag heeft opgelegd (de inspecteur heeft meer dan 13 weken nodig gehad). De rente wordt berekend over de periode die begint op 13 weken ná ontvangst van de aangifte en eindigt op 6 weken na de dagtekening van de aanslag.

V. Er wordt een navorderingsaanslag opgelegd en er ontstaat een belastingschuld.

Het is mogelijk dat nadat een definitieve aanslag onherroepelijk is geworden de Belastingdienst nieuwe informatie tot zijn beschikking krijgt (bijvoorbeeld door een controle). Zij zal dan veelal een navorderingsaanslag opleggen. De Belastingdienst kan onder voorwaarden met 5 jaar terugwerkende kracht en in sommige gevallen zelfs met 12 jaar terugwerkende kracht belastingen navorderen. De alsdan verschuldigde belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli volgend op het voorbije belastingjaar tot 1 maand ná de datum vermeld op de navorderingsaanslag. Indien de belastingplichtige zelf om de aanslag heeft verzocht eindigt de termijn 12 weken na ontvangst van het verzoek.

Het kan in het geval van verschuldigde belastingrente bij een navorderingsaanslag door de lange tijdsduur waarover de belastingrente moet worden berekend om aanzienlijke bijkomende rentekosten gaan.

VI. De belastingplichtige dient bezwaar in tegen een aanslag en krijgt gelijk

Indien na een bezwaar (of beroep) een belastingaanslag wordt verminderd, heeft de belastingplichtige géén recht op belastingrente. Hij kan immers uitstel van betaling krijgen in het geval van bezwaar of beroep. De eventuele eerder in rekening gebrachte belastingrente wordt wel verhoudingsgewijs verminderd bij een positieve uitspraak op bezwaar of beroep.

Voorbeelden

Hieronder geven wij enkele voorbeelden ter verduidelijking:

Voorbeeld 1

Annemarie dient haar aangifte inkomstenbelasting 2018 (vóór 1 mei 2019) op 20 maart 2019 in. Annemarie moet € 25.000 inkomstenbelasting betalen. De Belastingdienst doet er lang over om een aanslag op te leggen. Uiteindelijk legt de Belastingdienst op 5 december 2019 een aanslag inkomstenbelasting op overeenkomstig de door Annemarie ingediende aangifte. Doordat Annemarie keurig op tijd haar aangifte heeft ingediend én de Belastingdienst bij het opleggen van de definitieve aanslag inkomstenbelasting de aangifte volledig heeft gevolgd is Annemarie géén belastingrente verschuldigd.

Voorbeeld 2

Karel doet pas op 15 augustus 2018 aangifte inkomstenbelasting 2017, waaruit een verschuldigd bedrag van € 50.000 aan te betalen inkomstenbelasting 2017 voortvloeit. Op 15 oktober 2018 krijg Karel een voorlopige aanslag van €60.000 opgelegd, dus niet conform zijn aangifte. Belastingrente (met grondslag van € 60.000) wordt nu berekend over de periode van 1 juli 2018 tot 1 december 2018.

Voorbeeld 3

Karel doet op 1 juli 2018 aangifte inkomstenbelasting 2017, waaruit een verschuldigd bedrag van €50.000 voortvloeit. Op 1 december 2018 krijgt Karel een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 van €50.000 opgelegd, conform zijn aangifte. Belastingrente (grondslag € 50.000) wordt nu berekend over de periode van 1 juli tot 11 november (19 weken).

 

Verzoek voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Een belastingplichtige kan meerdere redenen hebben om een voorlopige aanslag aan te vragen. Zo kan zich de situatie voor doen dat de vennootschap nog niet beschikt over de juiste gegevens om een aangifte te doen. Met betrekking tot de belastingrente gelden er afwijkende termijnen.

Vraag een voorlopige aanslag aan!

Vooral voor Belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting is het aan te raden om al vroeg in het jaar, voor 1 mei, de Belastingdienst te verzoeken om het opleggen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. Belastingrente wordt immers slechts in rekening gebracht over het “bij te betalen” bedrag vanaf 1 juli.

Belastingrente is omstreden

Er wordt regelmatig geprocedeerd tegen de (torenhoge) beschikkingen belastingrente, tot op het heden met weinig succes. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geeft de wetgever de nodige ruimte om instrumenten te gebruiken waarmee de naleving van de belastingwetten kan worden afgedwongen.

De staatssecretaris heeft in 2018 afgekondigd dat hij enkele marginale wijzigingen wil doorvoeren. Zo wil hij dat nimmer belastingrente is verschuldigd bij een tijdig (voor 1 mei) ingediende aangifte inkomstenbelasting. Dit lijkt ons een aanpassing in de marge die al veel eerder doorgevoerd had moeten worden. De belastingrente blijft dus haar omstreden karakter behouden.

 

Meer informatie

De regeling van de belastingrente is ingewikkeld. Het betalen van belastingrente is zeker als we de hoge percentages in ogenschouw nemen erg ‘vervelend’. Door tijdig een juiste en volledige aangifte in te dienen kunnen de verschuldigde bedragen aan belastingrente goed onder controle gehouden worden.

Wanneer het tijdig indienen om wat voor reden dan ook (nog) niet mogelijk is, is het advies de Belastingdienst in ieder geval om het opleggen van een voorlopige aanslag te verzoeken.

De hierboven genoemde informatie is niet volledig: bij belastingrente voortvloeiend uit een herziening van een voorlopige aanslag zijn de regels iets anders. Wilt u hier meer informatie over opvragen of wilt u weten welke acties u kunt ondernemen dan kunt u contact opnemen met Innovative Tax B.V. telefoonnummer: 024 – 7600.136 of met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Erik Jansen

Stefan Everts

Nijmegen, 14 maart 2019

Terug

U wilt meer weten over "Voorkom het betalen van belastingrente (inkomsten- en vennootschapsbelasting)"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.