peak performance
in tax consultancy

 
Home > Media > ‘Bermuda-driehoek’ bij brontaks slokt rendement op

‘Bermuda-driehoek’ bij brontaks slokt rendement op

innovativetax_element

Wanneer u belegt, doet u er goed aan de jaaroverzichten van uw bank nauwgezet te controleren. De post ingehouden bronbelasting kan flink wat extra rendement opleveren.

Het was maar een klein nieuwsberichtje drie jaar geleden, maar het ging om groot geld. Nederlandse beleggers lieten in 2010 €423 mln. aan rechtmatige belastingteruggave bij buitenlandse belastingdiensten liggen, zo had het Engelse adviesbureau Goal Group berekend. Oorzaak van deze vrijgevigheid was een combinatie van onwetendheid bij beleggers, slordigheid van banken en prohibitieve kosten van het terugvorderen.
Of het bedrag aan niet-teruggevorderde bronbelasting van Nederlandse beleggers bij buitenlandse belastingdiensten de afgelopen jaren is toegenomen, is niet duidelijk. Er zijn geen recente cijfers bekend. Maar dat beleggers nog steeds aanzienlijke bedragen laten liggen, lijdt geen twijfel.

Een goed voorbeeld is het geval van een Twentse accountant. Die constateerde bij een klant dat zijn bank, ABN Amro, twee jaar achtereen had verzuimd enkele posten op te nemen in het financieel jaaroverzicht. Het ging om ontvangen dividenden en de daarop ingehouden belastingen.
De accountant signaleerde dat in het financieel jaaroverzicht van ABN Amro twee posten ontbraken waarvan de betaling over het jaarultimo plaatsvond. Valutair waren de dividenden op 30 en 31 december 2011 betaalbaar gesteld. Maar omdat de daadwerkelijke afrekening enkele dagen later plaatsvond, stonden de twee posten niet op het financieel jaaroverzicht van 2011. Maar ook op het financieel jaaroverzicht 2012 ontbraken de twee bedragen. De reden daarvoor was, volgens ABN Amro, dat het om dividendinkomen ging dat in 2011 was genoten.

ABN Amro erkende na een uitgebreide emailwisseling dat er een zwart gat in de financieel jaaropgaven kan voorkomen. Tegelijkertijd meldde de betrokken bankmedewerker dat deze jaaroverzichten niet meer dan een hulpmiddel zijn bij de belastingaangifte van de klant. ‘Die blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van de data die aan de fiscus worden geleverd,’ aldus de medewerker. Uiteindelijk werd een schikking getroffen met een vergoeding voor de misgelopen dividendbelasting en voor de extra onkosten van de accountant. De bank vond een algemene waarschuwing richting zijn klanten echter niet nodig.
ING en Rabobank claimen dat een dergelijke omissie zich bij hen niet kan voordoen. Beide banken sluiten de jaaroverzichten minder snel af dan ABN Amro waardoor overlopende posten alsnog in het juiste jaar worden meegenomen.
Hoe kunt u zelf de vinger aan de pols houden? Bij ontvangen dividend en rente moet u allereerst een onderscheid maken tussen binnen- en buitenland. Als er binnenlandse dividendbelasting is ingehouden, kan u dat bij de belastingaangifte verrekenen met de vermogensrendementsheffing in box 3. Op die manier wordt voorkomen dat de belastingplichtige dubbel belast wordt, eerst 15 % over het uitgekeerde dividend en vervolgens 30% over het fictieve rendement (4%) op zijn vermogen. Nederland kent geen bronheffing op rente, dus daar hoeft u zich niet druk over te maken.

Ingewikkelder wordt het wanneer u ook buitenlandse aandelen of obligaties in portefeuille heeft. In dat geval is allereerst van belang waar de hoofdzetel is van het bedrijf waarvan u aandelen of obligaties heeft. Daarvan hangt namelijk af welke en hoeveel bronbelasting er wordt geheven en of Nederland een belastingverdrag heeft met het betrokken land.

In de meeste belastingverdragen heeft Nederland afgesproken dat het verdragsland 15% bronbelasting mag inhouden. Wat kunt u doen als een verdragsland meer dan deze 15% inhoudt. Belastingadviseur Erik Jansen van kantoor Innovative Tax legt uit: ‘Stel dat u voor een ton aandelen France Telecom heeft. Frankrijk heeft een bronbelasting van 30% (2013, 2014) Op een bruto dividenduitkering van €2000 draagt France Telecom dus €600 af aan de Franse schatkist. In het belastingverdrag is echter een tarief van 15%, in dit geval €300, afgesproken dat Frankrijk mag inhouden. Aangezien Frankrijk als bronstaat niet gerechtigd is om meer Franse dividendbelasting in te houden dan Frankrijk en Nederland in het belastingverdrag zijn overeengekomen kunt dus €300 terugvorderen bij de Franse fiscus. Daarnaast kunt u €300 verrekenen met uw aangifte inkomstenbelasting,’ zegt Jansen.

Dat verrekenen met de Nederlandse rendementsheffing van 1,2%(30% van 4% fictief rendement) gaat makkelijk. Maar het terugvorderen bij Frankrijk van de te veel ingehouden bronbelasting is lastiger. Dat is nogal een administratieve rompslomp. ´Voor grotere bedragen is het zinvol om jaarlijks terug te vorderen, maar bij kleinere bedragen kun je ook besluiten om de vordering, in het Franse geval maximaal drie jaar,  te laten oplopen en dan pas terug te vorderen.´ Jansen wijst er wel op dat landen verschillende termijnen hanteren waarbinnen moet worden teruggevorderd.

Sommige landen, zoals de VS, hebben weliswaar een binnenlands tarief van 30%, maar houden vaak niet meer dan 15% in op dividend- of rente uitkeringen aan Nederlandse beleggers. Dan moet de belegger de Amerikaanse Belastingdienst jaarlijks wel informeren dat hij/zij inwoner is van Nederland. Voor bedrijven is het echter moeilijk om bij de hoogte van de inhouding rekening te houden met de (fiscale) woonplaats van de aandeel- of obligatiehouder. Dat komt door het feit dat de beursgenoteerde aandelen niet op naam staan.

Ook wanneer de Nederlandse belegger aandelen heeft in een bedrijf dat is gevestigd in een land waarmee Nederland géén belastingverdrag heeft afgesloten kan de buitenlandse bronbelasting worden verrekend met de in Nederland verschuldigde box 3 inkomstenbelasting. Deze verrekening bedraagt het bedrag van de buitenlandse bronbelasting tot een maximum van 15%.

De meeste banken hebben een tax reclaim service, maar in veel gevallen is die beperkt tot de ‘personal’ of ‘private banking’ klant, die zijn vermogen laat beheren. Banken hanteren verschillende tarieven voor deze service. Of het rendabel is om deze dienstverlening in te schakelen hangt af van het tarief dat de bank rekent en de ingehouden bronbelasting. De ‘execution only’ klant zal vooral zelf goed moeten opletten.  

  • Verschenen op: 22 februari 2014
  • Verschenen in: Financiële Dagblad

Terug

Contact opnemen met Innovative Tax

U wilt meer weten over "‘Bermuda-driehoek’ bij brontaks slokt rendement op"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.