peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Actueel

Fiscale eindejaarstips 2013

innovative_tax_element

In deze bijdrage zijn een aantal tips opgenomen die u fiscaal voordeel kunnen opleveren. Het belastingplan 2014 kan nog wijziging ondergaan in Eerste Kamer. Als u vragen heeft aarzelt u dan niet even contact op te nemen.

Inkomstenbelasting

Groene beleggingen

Door vóór het einde van dit jaar een deel van uw box 3 vermogen te beleggen in groenfondsen kunt u een extra vrijstelling in box 3 creëren. Deze groene beleggingen zijn voor een bedrag van maximaal € 56.420 per persoon vrijgesteld. Hier bovenop geniet u nog een extra heffingskorting van 0,7% over het op 1 januari 2014 vrijgestelde bedrag. Tezamen dus een fiscaal voordeel van 1,9% over € 112.840 indien u een fiscale partner heeft.

Gift aan culturele instelling

Wanneer u een gift doet aan een het algemeen nut beogende culturele instelling dan wordt het bedrag van uw gift in de periode van 2013 tot en met het jaar 2017 verhoogd met 25% met een maximum van € 1.250. Wanneer u dus in een belastingjaar culturele giften doet voor een bedrag van € 5.000, kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting een aftrekbaar bedrag van € 6.250 in aanmerking nemen. Wanneer u deze giften notarieel vastlegt voor een periode van 5 jaar is de giftenaftrek maximaal aangezien dan geen drempels gelden.

Aanmerkelijk belang

Wanneer u aanmerkelijk belanghouder bent in een eigen BV en u overweegt een dividenduitkering te doen of de aandelen te verkopen wacht dan waar mogelijk tot volgend jaar. Het box 2 tarief gaat in 2014 over de eerste € 250.000 omlaag van 25% naar 22%.
Let u er hierbij wel op dat indien er door de betreffende BV ook een pensioenregeling in eigen beheer wordt uitgevoerd niet dusdanig veel dividend wordt uitgekeerd dat de winstreserves van de BV lager zijn dan de waarde in het economische verkeer van de pensioenverplichting.


Loonbelasting

Stamrechten

De huidige loonbelastingwetgeving kent de mogelijkheid een ontslagvergoeding (gouden handdruk) zonder inhouding van loonbelasting om te zetten in een stamrecht op toekomstige uitkeringen. De ontslagvergoeding wordt doorgaans ondergebracht in een stamrecht BV van de werknemer. De BV belegt vervolgens het kapitaal zodat de toekomstige uitkeringen kunnen worden betaald. Deze regeling wordt per 1 januari 2014 afgeschaft.

Werknemers die nu in een ontslagprocedure verkeren kunnen nog van de regeling gebruik maken uitsluitend indien de ontslagdatum vóór 31 december 2013 is bepaald, de werkgever de ontslagvergoeding in de vorm van een stamrecht uiterlijk 31 december 2013 heeft toegekend en de werknemer vóór 1 juli 2014 uit dient is.

Voor diegenen die al gebruik hebben gemaakt van de stamrechtvrijstelling bestaat in 2014 de mogelijkheid zich het volledige stamrecht in één keer met een korting van 20% en zonder de heffing van revisierente te laten uitkeren. Het maakt niet uit of het stamrecht bij een eigen stamrecht BV, een bank of een verzekeraar is ondergebracht. Effectief wordt 80% van het stamrechtkapitaal in box 1 belast. Afhankelijk van de hoogte van de uitkering kan dat een tariefnadeel opleveren (52% tarief) Mogelijk dat dit effect deels via toepassing van de middelingsregeling kan worden opgevangen. Voordelig is de regeling voor diegenen met een hoog belastbaar inkomen. Het netto kapitaal kan bijvoorbeeld voor aflossing van hypotheekschulden of het starten van een onderneming worden benut.  


Schenkbelasting

Verruiming vrijstelling schenkbelasting

Gedurende de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 geldt er een verhoogde eenmalige vrijstelling tot maximaal € 100.000 mits de schenking wordt benut voor de eigen woning (voor verbouwing, onderhoud, aflossing van een hypothecaire lening of een restschuld mits ontstaan ná 28 oktober 2012 door verkoop van de woning) van de begiftigde. De schenking mag niet worden gebruikt om de eigenwoningschuld van een fiscale partner met wie de begiftigde buiten gemeenschap van goederen is getrouwd, af te lossen.

Voor een verbouwing van de eigen woning kunt u de besteding van de € 100.000 over maximaal drie jaar uitsmeren. Zowel de schenker als de begiftigde moet bij controle achteraf van de Belastingdienst de betaling van de schenking en de kosten van de verbouwing etc. wel kunnen aantonen. Het verdient aanbeveling een en ander in een akte van schenking vast te leggen.

Wanneer de begiftigde (kind) eerder al de eenmalig verhoogde vrijstelling heeft genoten dan moet deze vrijstelling op het bedrag van € 100.000 in mindering worden gebracht.

Wat betreft de eigen woning mag het ook gaan om een eigen woning van de begiftigde in het buitenland. Voorwaarde is dan wel dat Nederland een belastingverdrag heeft afgesloten met dat land waarin de uitwisseling van informatie is geregeld.

Fiscaal interessant is dat de beperkingen van leeftijd en familie nu zijn losgelaten. Iedereen mag dus van een familielid of een derde onbelast een schenking ontvangen voor de eigen woning. Gunstig is ook dat de schenking niet onder de zogenaamde 180 dagenregeling valt, er is dus geen risico bij overlijden van de schenker dat alsnog erfbelasting moet worden voldaan. Mits afkomstig van verschillende schenkers kan iemand meerdere schenkingen van € 100.000 ontvangen. Let wel dat schenkingen van fiscale partners aan dezelfde ontvanger bij elkaar worden opgeteld. In de in te dienen aangifte schenkbelasting moet specifiek om toepassing van de vrijstelling worden verzocht.

BTW

De regeling die er in voorziet dat het lage 6% BTW tarief van toepassing is op het arbeidsloon voor werkzaamheden in het kader van renovatie en herstel van woningen is verlengd tot 1 januari 2015.

Het moet gaan om woningen die tenminste twee jaar oud zijn.


Energiebelasting

Begunstiging lokaal opgewekte duurzame energie

Particuliere kleinverbruikers die kleinschalig lokaal duurzame energie opwekken bijvoorbeeld via zonnepanelen kunnen in aanmerking komen voor een verlaagd energiebelastingtarief. Er geldt een energiebelastingkorting van 7,5 cent per kilowattuur exclusief BTW.  Het moet dan gaan om elektriciteit die afkomstig is van door de Belastingdienst aangewezen coöperaties of verenigingen van eigenaren van particuliere kleinverbruikers en door diezelfde personen wordt verbruikt. Belangrijk is dat aan het zogenaamde nabijcriterium wordt voldaan; leden van de coöperatie komen in aanmerking voor toepassing van het verlaagde tarief als de woning van het lid waar de duurzaam opgewekte energie wordt verbruikt in hetzelfde (of directe aangrenzende) postcodegebied op het electriciteitsnet is aangesloten als het gebied waar de zonnepanelen of windmolens zich bevinden.  

Door een gunstige uitspraak van het Europese Hof van Justitie wat betreft de BTW kan de BTW op de aangeschafte zonnepanelen worden teruggevraagd. Het produceren van elektriciteit via zonnepanelen op het dak van een particuliere woning wordt sinds 20 juni 2013 als een economische activiteit voor de omzetbelasting aangemerkt.

In het algemeen is de particulier (die lid is van een energiecoöperatie of vereniging van eigenaren) verplicht BTW ondernemer als de duurzaam opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan de energieleverancier. Behalve dat als BTW ondernemer recht bestaat op vooraftrek van BTW ter zake van de aanschaf van de zonnepanelen bestaat er de plicht BTW aangifte te doen. Door gebruik te maken van de zogenaamde kleine ondernemersregeling kan een vrijstelling voor de administratieve verplichtingen worden verkregen.


Invordering belastingen

Wanneer u volgend jaar inkomstenbelasting of in uw BV vennootschapsbelasting moet betalen kan een snelle afwikkeling van de aanslagregeling u een aanzienlijke besparing opleveren. Uit budgettaire overwegingen is besloten om effectief met ingang van 18 februari 2014 voor uitstaande verschuldigde (voorlopige) aanslagen vennootschapsbelasting de wettelijke rente voor handelstransacties (met een minimum van 8%) in rekening te gaan brengen.

Voor de overige belastingen (o.a. inkomsten- en erfbelasting) zal een minimaal verschuldigde belasting- en invorderingsrente van 4% gaan gelden. Het verzoeken om uitstel van betaling bij bezwaarschriften loont dus minder. Door het tijdig verzoeken aan de Belastingdienst om een voorlopige aanslag op te leggen of te herzien kunt u de door u te betalen rente zoveel mogelijk beperken. De Belastingdienst vergoedt overigens op basis van dezelfde rentepercentages.

Wanneer u over de bovenstaande tips vragen heeft of anderszins vragen heeft aarzelt u dan niet even contact op te nemen; 024 – 7600.136 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij maken graag tijd voor u.

Erik Jansen is belastingadviseur bij Innovative Tax in Nijmegen

Terug

U wilt meer weten over "Fiscale eindejaarstips 2013"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok