peak performance
in tax consultancy

 

Casuïstiek

Het betreft een piloot die in Nederland woont en vanuit Italië 73 dagen werkzaam was.

De piloot werkt als gezagvoerder voor een in het Verenigd Koninkrijk (VK) gevestigde luchtvaartmaatschappij (Easyjet) en was daarvoor gestationeerd in Italië. In verband met deze stationering verkreeg hij een bruto salaris van €48.784. De werkgever heeft hierover €14.771 (Italiaanse) loonbelasting ingehouden. De Belastingdienst in Nederland wil kennelijk ook een stuk van de taart, want zij kent geen voorkoming van dubbele belastingheffing toe waardoor de piloot feitelijk in twee landen belasting betaalt. De piloot procedeert om zijn gelijk te halen, waarbij de casus nu in hoger beroep aan het Hof in Den Bosch wordt voorgelegd.

 

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

I. Inleiding

De toepassing van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten op de verkrijging van aandelen in vastgoedvennootschappen staat volop in de belangstelling. Hierbij staat de vraag centraal of sprake is van het drijven van een onderneming. In de afgelopen periode zijn enkele interessante uitspraken verschenen op dit terrein.

In deze bijdrage besteed ik eerst kort aandacht aan de voorwaarden om de doorschuiffaciliteiten in de inkomsten-, schenk- en erfbelasting bij bedrijfsopvolging te kunnen toepassen. In het eerste geval is sprake van uitstel van belastingheffing, in de laatste twee gevallen van afstel van heffing. Vervolgens zal ik de jurisprudentie voor de aanwezigheid van een materiële onderneming en normaal vermogensbeheer bij vastgoedactiviteiten bespreken. Tot slot zal ik aandacht besteden aan recente jurisprudentie over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten ter zake van de verkrijging van aanmerkelijkbelangaandelen in vennootschappen die zich bezighouden met vastgoedexploitatie. Het geheel wordt afgesloten met een conclusie.

Gepubliceerd in Media

Piloten zijn gewend aan veranderingen in hun omgeving. Met een zekere regelmaat vinden er ook wijzigingen plaats in hun fiscale omgeving. Reden voor deze wijziging kan zijn gelegen in een wijziging in een relevant belastingverdrag, fiscale jurisprudentie, juridische vormgeving van de arbeidsrelatie of een nieuw regeerakkoord. Het recent uitgebrachte Besluit voor werknemers die actief zijn in een Golfstaat kan een in Nederland wonende piloot veel fiscaal voordeel opleveren.

Gepubliceerd in Media

 

Recent heeft de Staatssecretaris van Financiën onderstaand beleidsbesluit gepubliceerd waarin hij goedkeurt dat voor specifieke inkomsten uit dienstbetrekking van inwoners van Nederland ter vermijding van dubbele belastingheffing de zogenaamde vrijstellingsmethode wordt toegepast.

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

In het belastingplan 2014 is besloten de huidige keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen om te opteren voor binnenlandse belastingplicht per 1 januari 2015 te wijzigen. Het keuzeregime zal worden afgeschaft en worden vervangen door de zogenaamde kwalificerende buitenlandse belastingplicht welke regeling automatisch zal gelden. Als de buitenlands belastingplichtige kwalificeert zal de regeling worden toegepast op grond van artikel 7.8 Wet inkomstenbelasting 2001.

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

In deze bijdrage zijn een aantal tips opgenomen die u fiscaal voordeel kunnen opleveren. Het belastingplan 2014 kan nog wijziging ondergaan in Eerste Kamer. Als u vragen heeft aarzelt u dan niet even contact op te nemen.

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

Ook dit jaar zijn er weer diverse fiscale maatregelen aangekondigd tijdens Prinsjesdag. Gezien de economische situatie waarin ons land zich bevindt is duidelijk dat een aantal fiscale maatregelen een vermindering van de koopkracht zullen betekenen. Er zijn echter ook enkele lichtpuntjes waar belastingplichtigen hun voordeel mee kunnen doen.
Onderstaand zullen een aantal maatregelen kort worden besproken.

Gepubliceerd in Fiscaal Nieuws

Kunstwerken behoren uiteraard op de eerste plaats genoten te worden  om wat zij zijn: scheppingen van schoonheid. Het kan echter geen  kwaad om oog te hebben voor de fiscale kanten van het beleggen in  kunst. Er bestaat een vrijstelling voor de inkomstenbelasting.

Gepubliceerd in Media

Innovative Tax BV biedt belastingadvies op een breed terrein binnen het fiscale speelveld. In de afgelopen jaren bouwden wij ervaring op met complexe vraagstukken. Bijvoorbeeld of het voor een in Nederland woonachtige natuurlijke persoon met duikactiviteiten over de hele wereld fiscaal voordelig is om een en ander te structureren vanuit een Amerikaanse Delaware vennootschap. Of de keuze voor een Nederlandse vennootschap tussen een buitenlandse vestiging of de oprichting van een lokale buitenlandse dochtervennootschap. Innovative Tax BV bouwde in de afgelopen jaren ervaring op met het fiscaal begeleiden van buitenlandse bedrijven die in Nederland operationele activiteiten hebben. Ook was Innovative Tax BV betrokken bij de fiscale begeleiding van buitenlandse bedrijven die via Nederland hun internationale houdster-, financierings- of royaltyactiviteiten structureerden.

Gepubliceerd in Expertise