peak performance
in tax consultancy

 

Terug naar het overzicht:

Actueel

Fiscale maatregelen belastingplan 2014

innovative_tax_element

Ook dit jaar zijn er weer diverse fiscale maatregelen aangekondigd tijdens Prinsjesdag. Gezien de economische situatie waarin ons land zich bevindt is duidelijk dat een aantal fiscale maatregelen een vermindering van de koopkracht zullen betekenen. Er zijn echter ook enkele lichtpuntjes waar belastingplichtigen hun voordeel mee kunnen doen.
Onderstaand zullen een aantal maatregelen kort worden besproken.


Wat betreft de inkomstenbelasting

Hypotheekrente / eigen woning
Vanaf 1 januari 2014 zal het maximale aftrekpercentage voor de fiscale aftrek van betaalde hypotheekrente met 0,5% worden verlaagd en uitkomen op 51,5%.Ieder volgend jaar gaat er opnieuw 0,5% vanaf. Daar komt bij dat het eigen woningforfait voor woningen met een WOZ waarde van meer dan € 1.000.000 verder omhoog gaat. Belastingplichtigen met een hoog inkomen die in een dure woning wonen hebben in de toekomst dus steeds minder netto belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek.

Afbouw heffingskorting
De algemene heffingskorting die er voor zorgt dat u minder inkomstenbelasting verschuldigd bent wordt verhoogd tot € 2.100. Voor de hoogste inkomens wordt de arbeidskorting in drie jaarlijkse stappen inkomensafhankelijk afgebouwd tot nihil (2015)

Hogere arbeidskorting voor lagere inkomens
Om werken financieel nog lonender te maken stelt het kabinet voor de arbeidskorting te verhogen naar € 2.097 (2014) Nadien volgen verdere verhogingen. Voor de hoogste inkomens (vanaf € 110.000) wordt de arbeidskorting afgebouwd naar nihil.

Giftenaftrek
Vanaf 1 januari 2014 wordt het mogelijk periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en verenigingen met tenminste 25 leden te effectueren via een onderhandse akte. Om voor de giftenaftrek in aanmerking te komen is dus geen notariële akte meer noodzakelijk.
Voor culturele ANBI’s wordt de regeling van de multiplier van 25% (inkomstenbelasting) en 50% (vennootschapsbelasting) met een jaar verlengd tot 1 januari 2018. Effectief betekent deze multiplier dat een gift van € 1.000 aan een culturele ANBI een bedrag aan giftenaftrek oplevert van € 1.250 bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Herziening keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat buitenlands belastingplichtigen voor wat betreft hun persoonlijke en gezinssituatie gelijk kunnen worden behandeld als binnenlands belastingplichtigen. Vanaf 1 januari 2015 komen alleen buitenlands belastingplichtigen die tenminste 90% van hun totale inkomen in Nederland verdienen in aanmerking voor deze regeling. Zij kunnen dan ook persoonlijke aftrekposten zoals bijvoorbeeld hypotheekrente of alimentatiebetalingen op hun in Nederland verdiende inkomen in mindering brengen.  


Wat betreft de inkomsten- en vennootschapsbelasting

Verruiming willekeurige afschrijving periode 1 juli tm 31 december 2013
Voor ondernemers in de inkomstenbelasting (bijvoorbeeld eenmanszaak of vennootschap onder firma) of rechtspersonen zoals een BV (vennootschapsbelasting) heeft het kabinet de verruimde willekeurige afschrijving van bedrijfsmiddelen weer tijdelijk mogelijk gemaakt. Door de eenmalige vervroegde afschrijving tot maximaal 50% van het bedrijfsmiddel realiseert de ondernemer een lagere belastingafdracht en dus een liquiditeitsvoordeel. Deze regeling mag worden toegepast in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2013.

Binnen deze periode moet de ondernemer aanschafverplichtingen voor bedrijfsmiddelen zijn aangegaan of voortbrengingskosten hebben gemaakt waarbij het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik moet zijn genomen. Het bedrag aan willekeurige afschrijving kan niet hoger zijn dan het bedrag dat in 2013 voor het bedrijfsmiddel is (aan)betaald.
De willekeurige afschrijving geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen. Uitgezonderd zijn investeringen in:

  • Woonschepen en gebouwen;
  • Personenauto’s, met uitzondering van taxi’s en zeer zuinige auto’s;
  • Immateriële activa zoals goodwill, octrooien en vergunningen.


Wat betreft de loonbelasting


Gouden handdruk (stamrecht)
Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om met een gouden handdruk (ontslagvergoeding) een stamrecht te bedingen bij een eigen BV, een verzekeringsmaatschappij of een bank. Indien u vanaf volgend jaar een ontslagvergoeding ontvangt moet daarover onmiddellijk inkomstenbelasting (box 1) worden betaald.

Heeft u in het verleden al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een goudenhanddruk stamrecht te bedingen dan heeft u vanaf 1 januari 2014 de mogelijkheid het gehele stamrecht in één keer uit te keren waarbij u over ‘slechts’ 80% van de uitkering inkomstenbelasting hoeft te betalen. Ook bent u in dat geval geen boete en ook geen revisierente verschuldigd.

Verlenging werkgeversheffing hoge inkomens (‘crisisheffing’)
Anders dan het kabinet eerder had aangegeven wordt de werkgeversheffing van 16% over lonen van werknemers voor zover dat loon hoger is dan € 150.000 met één jaar verlengd. De werkgeversheffing wordt berekend over het loon waarover in het kalenderjaar 2013 loonbelasting is ingehouden.

De rechtmatigheid van deze werkgeversheffing staat behoorlijk ter discussie. Wij adviseren u bezwaar in te dienen tegen deze heffing.  

Afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
Het kabinet stelt voor om met betrekking tot de S & O- afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerkzaamheden de eerste schijf te verlengen van € 200.000 naar € 250.000. Het voordeel hiervan is dat het hoge percentage (2014: 35%) van toepassing is op een groter deel van de loonkosten van speur- en ontwikkelingswerkzaamheden.

Om de administratieve lasten voor S & O ondernemers te verlagen stelt het kabinet voor om iedere S & O inhoudingsplichtige de mogelijkheid te bieden om een S & O verklaring voor een periode van maximaal een jaar bij Agentschap NL aan te vragen. Nu kan dit alleen indien deze S & O inhoudingsplichtige beschikt over een eigen onderzoek- of ontwikkelafdeling en die tevens in het voorafgaande kalenderjaar een S & O verklaring hebben ontvangen.

Wanneer de S & O werkzaamheden succesvol zijn en leidt tot nieuwe (winstgevende) omzet uit innovatie bestaat de mogelijkheid voor ondernemers met een BV een vaststellingsovereenkomst innovatiebox met de Belastingdienst overeen te komen. Indien u de innovatie in eigen beheer heeft ontwikkeld is er met de faciliteit van de innovatiebox veel fiscaal voordeel te behalen dankzij het effectieve tarief van 5% vennootschapsbelasting waartegen de winst uit innovatie mag worden afgerekend.


Wat betreft de BTW
Per 1 maart 2014 gaat de BTW op de arbeidskosten van een verbouwing van uw eigen woning van tenminste twee jaar oud weer omhoog van 6 naar 21%. Zorg dat u tijdig de opdracht verstrekt aan de aannemer.


Wat betreft de schenkbelasting


Verruimde vrijstelling schenkbelasting
Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 zijn schenkingen van een familielid of van een derde aan iemand anders (bijvoorbeeld een kind) tot een bedrag van maximaal € 100.000 volledig vrijgesteld van schenkbelasting onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de schenking wordt besteed aan de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming voor de woning dan wel de aflossing van een (rest)schuld van de eigen woning. In een aangifte schenkbelasting moet een beroep op de vrijstelling worden gedaan.


Wat betreft de energiebelasting


Begunstiging lokaal opgewekte duurzame energie (energiebelasting)
Particuliere kleinverbruikers die kleinschalig duurzame (zonne) energie opwekken via zonnepanelen waarvoor geen rijkssubsidies worden ontvangen kunnen in aanmerking komen voor een verlaagd energiebelastingtarief. In lijn met het recente Energieakkoord stimuleert het kabinet initiatieven om via lokale coöperaties (waarvan de particuliere kleinverbruikers binnen een bepaalde postcoderoos bezien vanaf uw eigen woning de leden zijn) of via de vereniging van eigenaren duurzame energie op te wekken. De coöperatie of vereniging van eigenaren sluit contracten af met een energiebedrijf. Het voordeel van de opgewekte duurzame energie wordt vervolgens via uw eigen stroomrekening verrekend.

Wat betreft de invordering van belastingen

Wanneer u een aanslag inkomsten- of erfbelasting betaalt na de wettelijke termijn hiervoor bent u belastingrente verschuldigd. De hoogte van deze belastingrente is gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties en bedraagt momenteel 3%. Vanaf effectief 1 april 2014 gaat een ondergrens van 4% voor de belastingrente gelden.

Vanaf effectief 1 april 2014 betaalt u maar liefst tenminste 8% rente bij te late betaling van een (voorlopige) aanslag vennootschapsbelasting. Deze rente wordt vastgesteld op het niveau van de wettelijke rente voor handelstransacties. Belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting kunnen de gevolgen van de hoge belastingrente zoveel mogelijk beperken door tijdig te verzoeken om een (herziening van een) voorlopige aanslag. Het aanvangstijdstip van de renteperiode is zes maanden (i.e. vanaf 1 juli) na afloop van het tijdvak (belastingjaar is kalenderjaar)

Zowel voor in rekening te brengen als voor te vergoeden belasting- en invorderingsrente gelden bovenstaande rentepercentages.

Wanneer u vragen heeft over de hierboven beschreven voorgestelde maatregelen of andere vragen aarzelt u dan niet even telefonisch contact met ons op te nemen.

Wij maken graag tijd voor u.

Innovative Tax BV
Erik Jansen (telefoon: 024 – 7600.136)   
Nijmegen, 25 september 2013

Terug

U wilt meer weten over "Fiscale maatregelen belastingplan 2014"?
Of u heeft vragen, neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u.
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok